H-brwbotc

Opleidingen


Naast de drie opleidingsniveaus worden ook opleidingen en trainingen gegeven aan mensen van verschillende vliegbases die niet werkzaam zijn binnen de brandweer. Zo is er voor technici een ‘hydrazine-opleidingen’ waarin ze leren hoe ze moeten omgaan met ademlucht apparatuur. Verder is er ook een opleiding speciaal bestemd voor “ïnflight fire fighting” cabine personeel. Brandweerlieden van Rotterdam Airport, Kabul International Airport, de Belgische-, Duitse- en Zwitserse Luchtmacht en het NIFV maken eveneens gebruik van het BOTC.

034119 Voertuigbediener.

De voertuigbediener werkt samen met de leden van een eenheid en heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding en hulpverlening, waaronder technische hulpverlening, ongeval bestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen, uitgangspunt hierbij is de basisbrandweerzorg.
De voertuigbediener voert opdrachten uit van de leidinggevende en meldt bevindingen altijd aan hem. Indien omstandigheden dit vragen, wordt onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende op eigen initiatief gehandeld.

025986 LPLHB

LPLHB beschrijft levensreddende handelingen die de brandweer bij een slachtoffer toepast, weergegeven in protocollen. Dit protocol is afgestemd met het protocol voor ambulancemedewerkers (LPA)

034114 Manschap

De Manschap  werkt samen met de leden van een bluseenheid en heeft teken bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking op de uitvoering en ondersteuning bij brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. De Manschap voert opdrachten uit van de bevelvoerder. Als omstandigheden hierom vragen, handelt de Manschap (onder verantwoording van de bevelvoerder) op eigen initiatief. De Manschap gebruikt de standaard bepakking van de tankautospuit, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen, zoals het hulpverleningsvoertuig, redvoertuigen en de waterongevallenwagen.

014207 Manschap vliegtuigbrandbestrijding

De Manschap vliegtuigbrandbestrijding werkt samen met de leden van een bluseenheid. Dit is een blusvoertuig genaamd crashtender met bemensing. Een blusgroep bestaat uit maximaal 3 bluseenheden en 11 personen. In de praktijk kan de samenstelling van een blusgroep verschillend zijn afhankelijk van de categorie luchthaven. De Manschap vliegtuigbrandbestrijding heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding, hulpverlening en eventueel ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Hij voert opdrachten uit van de Bevelvoerder en/ of On Scene Commander en meldt bevindingen aan hem. Indien omstandigheden dit vragen, wordt onder verantwoordelijkheid van de Bevelvoerder en/ of On Scene Commander op eigen initiatief gehandeld.

016897 Functionaris Meldkamer

De deelnemer kan aan het eind van deze opleiding op een juiste manier gebruik maken van de portofoon en het netwerk. Is bekend met de wijze van communicatie richting de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio. Is bekend met operationele instructies, storingsreacties, zodanig dat er op een zo efficiënt en veilig mogelijke manier gebruik gemaakt wordt van het C2000 netwerk. Aan het eind van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis en vaardigheden om, volgens algemene afspraken op een meldkamer, als functionaris meldkamer, te functioneren, al dan niet tijdens calamiteiten.

018621 Persoonlijke Bescherming

De deelnemer kan aan het eind van deze opleiding het verschil beschrijven tussen onafhankelijke adembescherming en afhankelijke adembescherming. Beschrijven uit welke onderdelen het ademluchtmasker bestaat en aan welke eisen het masker moet voldoen. Beschrijven hoe u omgaat met uw luchtvoorraad en op welke manier u in de praktijk bij een ademluchtinzet te werk moet gaan dan wel aangeven hoe een filtreertoestel werkt en wanneer u dit moet gebruiken. De deelnemer moet kunnen beschrijven hoe ademhalen werkt en beschrijven wat een ademcrisis is en hoe u deze door middel van ademhalingstechniek kunt voorkomen.

023081 Bevelvoerdersleergang Vliegtuigbrandbestrijding

De bevelvoerder vliegtuigbrandbestrijding heeft de leiding over de bemensing van een basis brandweereenheid en de bemensing van een crashtender. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding- en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer op de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de ingezette eenheden tot de aankomst van de On Scene Commander / Officier van Dienst. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de OSC/OvD. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de bevelvoerder vliegtuigbrandbestrijding op eigen initiatief. De bevelvoerder hanteert de standaardbepakking van de crashtender. De bevelvoerder voert zijn taken uit binnen de basis brandweerzorg. Daarnaast geeft de bevelvoerder ook in de koude fase leiding aan een ploeg en is in eerste instantie verantwoordelijk voor de paraatheid van zijn ploeg.

035638 Bevelvoerdersleergang

De bevelvoerder heeft de leiding over de bemensing van een basis brandweereenheid en de bemensing van bijzondere voertuigen. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding- en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer op de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)eenheden tot de aankomst van de Officier van Dienst. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de OvD. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de bevelvoerder op eigen initiatief. De bevelvoerder hanteert de standaardbepakking van de tankautospuit en bijzondere voertuigen. De bevelvoerder voert zijn taken uit binnen de basis brandweerzorg. Daarnaast geeft de bevelvoerder ook in de koude fase leiding aan een ploeg en is in eerste instantie verantwoordelijk voor de paraatheid van zijn ploeg en kazerne.

026233 Beheerder Brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken. Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

029448 MGO Brandweer

In het kader van een uitzending en de taakuitvoering aldaar is het belangrijk dat de uit te zenden crew met zijn allen als team functioneren, communiceren en dit uitdragen. De MGO Brandweer bevat een theoretische/praktische training waarin de verschillen (praktisch, theoretisch) tussen de bekende apparatuur en de Actros gezamelijk behandeld worden. Deze wordt zelfstandig door de uit te zenden crew onder toezicht van een instructeur uitgevoerd.

032304 Lutra crew Fire Fighting

Na de cursus is het vliegend personeel in staat om bij brand in militaire “fixed wing” vliegtuig adequaat op te treden om de gevolgen van brand voor mens en materieel te beperken.

023072 JOP Brandweer

Het beoefenen van de praktische vaardigheden m.b.t. vliegtuigbrandbestrijding (Live fire training).

026444 JOP Helibrandbestrijding KL

Het ophalen van de theoretische kennis en het beoefenen van de praktische vaardigheden m.b.t. helikopter en vloeistofoppervlakte brandbestrijding.

023083 On Scene Commander

Aan het eind van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om onder zijn/haar leiding 3 of meer brandweereenheden en ondersteunende eenheden in te zetten bij luchtvaartincidenten.

024694 Training On Scene Commander

Om het diploma “On scene Commander” geldig te houden moet minimaal één keer per drie jaar de cursus “Training On Scene Commander” worden gevolgd.

034363 JOP Training UK

Het beoefenen van de praktische vaardigheden m.b.t. vliegtuigbrandbestrijding (Live fire training) met daadwerkelijk schuim en poeder inzetten.

000445 Brandweerchauffeur

De opleiding brandweerchauffeur is bedoeld voor alle brandweerchauffeurs die kunnen worden ingezet bij een dringende taak en derhalve met optische en geluidssignalen mogen rijden.

026128 Bijscholing Bedrijfsbrandweer

Na het volgen van de cursus is de cursist in staat om de volgende kerntaken en taakgebieden uit te voeren. Kerntaak 1: het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Kerntaak 2: het veilig kunnen werken met een chemicaliënpak